لوگو تکتا استون
Taktaprofilepicture
امیر خراسانی
مدیر معدن
شماره تماس:
ایمیل:
وب سایت:
شبکه های اجتماعی: