لوگو تکتا استون
Taktaprofilepicture
حمید خراسانی
مدیر کارخانه
شماره تماس:
ایمیل:
وب سایت:
شبکه های اجتماعی: