لوگو تکتا استون
Taktaprofilepicture
حاج اصغر خراسانی
رئیس کارخانه
شماره تماس:
ایمیل:
وب سایت:
شبکه های اجتماعی: